הצהרת בריאות

הצהרה לעניין תכנית אימון/תפריט תזונה

אני מצהיר בזאת כי אני מעוניין לקבל תכנית אימון/תפריט תזונה אישי מ OTARA.

אני מצהיר בזאת שהנני בריא ואינני סובל ממחלה כרונית כלשהי, והנני מצהיר כי אינני אלרגי למאכל כלשהוא.
הריני להצהיר כי אינני נוטל תרופות קבועות כלשהן.

אני מבין כי קבלת תוכנית אימון/תפריט תזונה , במידה ואינני בריא גופנית, עלולה לסכן את בריאותי.

ידוע לי כי תכנית האימון/תפריט תזונה הינה אישית ומיועדת לצרכים האישיים ולמדדים הפיזיולוגיים שלי , וכי העברתה לצד ג’ כלשהו עלולה לסכן את בריאותו , ועל כן חל איסור מוחלט להעבירה לצד ג’ כלשהו.

הריני להצהיר ולאשר כי הצהרתי לעיל הינה אמת , והנני פוטר את OTARA מכל אחריות משפטית ו/או רפואית ו/או נזיקית , עבור כל נזק בריאותי שיקרה לי כתוצאה משימוש בתכנית אימון/תפריט תזונה , ולא תהיה לי כנגדם תביעה ו/או דרישה כלשהי בעניין זה. כן הנני נושא באחריות מלאה לכל נזק אשר ייגרם לצד ג’ במידה ואעביר אליו את התכנית אימון/תפריט תזונה.

צור קשר